Algemene Voorwaarden

1. Advocatenkantoor Steenhuis (hierna: AS) is een zelfstandige advocatenpraktijk. Alle verstrekte opdrachten worden door AS uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de cliënt(e) en de advocaat van AS aan wie de opdracht is verstrekt dan wel de advocaat die de opdracht feitelijk uitvoert of doet uitvoeren, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2. AS zal bij de uitvoering van haar opdrachten zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

3. AS sluit uitdrukkelijk uit dat de werkzaamheden als een resultaatverbintenis zouden worden aangemerkt. Iedere aansprakelijkheid van AS is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door (de advocaat van) AS afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de polisvoorwaarden van die verzekering geldende eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden of had kunnen worden. Voorts verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van twee jaar na de dag waarop de door AS aan opdrachtgever geleverde diensten die tot de schade hebben geleid, zijn geleverd.

4. AS kan in het kader van de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht gebruik maken van de diensten van derden en zal, indien dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, daarover zoveel mogelijk vooraf met haar opdrachtgever overleg plegen. In geen geval zal AS aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

5. De werkzaamheden van AS worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle werkzaamheden verricht tegen vergoeding van een honorarium dat wordt berekend aan de hand van het verrichte aantal uren vermenigvuldigd met het ten tijde van de verrichtingen geldende uurtarief van AS. Het honorarium is exclusief omzetbelasting, verschotten en andere kosten van derden, zoals griffierecht en kosten van deurwaarders, vertalers, etc. Deze kosten worden separaat in rekening gebracht. AS behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden op voorschotbasis te verrichten. Het uurtarief wordt jaarlijks herzien.

6. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de ontvangst van de factuur. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kunnen de werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling door AS worden opgeschort. Betalingen gelden te allen tijde allereerst ter delging van opgelopen renten, vervolgens ter delging van kosten betreffende de invordering en ten slotte ter delging van de oudste nog openstaande facturen.

7. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de voor of namens AS werkzame advocaten, adviseurs en alle overige personen die voor of namens AS werkzaam zijn.

8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

9. AS is als gevolg van geldende regelgeving verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten te melden. Client stemt, door het geven van een opdracht aan AS, hiermee in en geeft AS hiervoor zijn toestemming

10. Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen. Een dergelijke opzegging zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid van de opzeggende partij, voor schade die andere partij daardoor eventueel lijdt. De opdrachtgever dient in ieder geval de diensten die tot het moment van opzegging zijn verricht en de tot dat moment gemaakte kosten en opgelopen renten te betalen.

11. AS neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur en op alle aan AS verstrekte opdrachten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Op verzoek wordt nadere informatie verstrekt over deze regeling. U kunt deze regeling ook vinden op de website van de advocaten orde.

12. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden om wat voor reden ook nietig of niet van toepassing blijkt te zijn blijven alle andere bepalingen onverkort van toepassing.

13. AS beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

14. Op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en AS is Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil buiten het bereik van de Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur valt is alleen de rechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch in eerste instantie bevoegd om van een geschil tussen AS en cliënt kennis te nemen.

Waarnemingsregeling

Advocatenkantoor Steenhuis vindt het belangrijk dat u bij uitval van mr Michiel Steenhuis altijd kunt terugvallen op een waarnemend advocaat in geval van spoedeisendheid. Bij afwezigheid van mr Michiel Steenhuis kunt u het beste eerst een voicemailbericht in spreken, dan wel een email of bericht via sms sturen. Doorgaans wordt hier adequaat op gereageerd. Blijft spoedige reactie uit, neemt u dan contact op met mr Vincent Rutgers, die u dan te woord zal staan. Bij langdurige afwezigheid van mr Michiel Steenhuis zal mr Vincent Rutgers tevens als waarnemer kunnen worden aangewezen. Gelieve enkel in geval van spoedeisendheid of indien u door mr Michiel Steenhuis naar hem bent verwezen met mr Vincent Rutgers contact op te nemen, tel: 020 820 26 23.

Klachtenregeling

Ontevreden over de dienstverlening van Advocatenkantoor Steenhuis?
Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat wat u in dat geval kunt doen.

Interne klachtenregeling Advocatenkantoor Steenhuis
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren binnen drie maanden aan ons kantoor voor te leggen aan de betrokken advocaat van Advocatenkantoor Steenhuis. U kunt zich daarvoor ook wenden tot de externe klachtencommissaris van ons kantoor mr. V. Rutgers.

Mocht u een klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen dan verzoeken wij u dat schriftelijk te doen. U kunt de klacht, zowel per post, per fax als per e-mail sturen.

Binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht zullen wij u een bevestiging sturen. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. De oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht ontvangt u ofwel een inhoudelijke reactie op uw klacht dan wel een uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van uw klacht. Mocht u bij het indienen van de klacht al een gesprek op kantoor wensen dan kunt u dat bij de klacht aangeven, u zult dan altijd worden uitgenodigd voor een gesprek.

Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit is echter pas mogelijk nadat u uw bezwaren aan ons kantoor heeft voorgelegd. Ook indien ons kantoor niet binnen vier weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd kunt u zich tot de Geschillencommissie Advocatuur wenden.

Bepalingen Klachtenregeling Advocatenkantoor Steenhuis

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Steenhuis en de cliënt.
2. mr M. Steenhuis van Advocatenkantoor Steenhuis draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Advocatenkantoor Steenhuis heeft zowel in de overeenkomst van opdracht als in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de geschillencommissie advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr M. Steenhuis, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Geschillencommissie Advocatuur
Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval een geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.
Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een maximum van € 10.000,–. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,–, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
Wij kunnen onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie. U kunt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij:
Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR DEN HAAG
Tel.: 070-3105310
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.